สพฐ.สรุป 10 จุด เน้นดันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.สรุป 10 จุด เน้นดันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 12 ต.ค. – นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในเฉพาะภารกิจของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 10 จุดเน้น ประกอบด้วย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องสูงขึ้น
2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 หรือชั้น ป.3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ webrao คิดเลขเป็น ดันคุณภาพการศึกษา
3. ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ
4. การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
5. การศึกษาทางเลือกเพื่อผู้เรียนที่มีข้อจำกัด ลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน
6. ส่งเสริมการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. การบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
9. บริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและท้องถิ่น
10. การบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ webrao ล่ม

Check the full detail here ประชุม 2 ฝ่าย ถกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ล่ม ครั้งที่ 3
Check the full detail here สพฐ.สรุป 10 จุด เน้นดันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าว และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร